ស៊ីម៉ងត៍លាយស្រេច

Fiber Cement Board

ជំរើសផលិតផល ជំរើសផលិតផល
 • មើលគ្រប់ផលិតផល

 • Type

 • Function

 • Material

 • Type

 • Function

 • Model

 • Type

 • Function

 • Model

 • Type

ជីវិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ជាមួយហ្វីប្រូលាត អេសស៊ីជី

អេសស៊ីជីស្មាតបត ជាសម្ភារសំរាប់តុបតែងលំអរ បន្ថែម ដើម្បី ការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរចនាផ្សេងៗ និងអាចរចនាជាពណ៌ឈើ។ ម្យាងទៀតវាមិនជ្រាបទឺក កណ្តៀរមិនស៊ី និងជាស្មាតបតមានគុណភាពខ្ពស់