ស៊ីម៉ងត៍លាយស្រេច

Back
បេតុងទាញកាប អេសស៊ីជី

ប្រភេទបេតុងកំលំាងសង្កត់ខ្ពស់ និង កើនរហ័ស ត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងអោយស័ក្តិសមនឹងរាល់ការប្រើប្រាស់ ខណះពេលតម្រូវការតំហែទាំគ្រប់តំបន់អោយមានសភាពល្អ ដូចជាការបាក់ស្រុតអំឡុងពេលបង្កទំរង់។ ប្រភេទបេតុងនេះត្រូវបានលាយ ដោយកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកប្រើប្រាស់ និង ពន្យាពេលនៃការបង្កទំរង់ រឺ កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដ៏ប្រសើរ តាមមាត្រដ្ឋាន ASTM C494 អាស្រ័យនឹងការបង្ហាប់ និង តំរូវការនៃសំរុត។

គុណសម្បត្តិ
• ព្រោះបេតុងទាញកាបត្រូវវិវត្តកំលំាងនៅអាយុ 3-7 ថ្ងៃ មានកំលំាងខ្ពស់ជាងបេតុងធម្មតាក្នុងសំណង់ទូរទៅ។

បេតុងអាមេត្រូវបានឌីហ្សាញទៅជាបេតុងទាញកាបមានកំលាំងសង្កត់ នៅអាយុកាល 3ថ្ងៃ ស្នើរនឹង 280 Kgf/cm² និង សំរុត 10+/- 2.5 cm ។

ទិន្នន័យ

Barcode VNMSCG0203160005
Product Tips បេតុងអាមេត្រូវបានឌីហ្សាញទៅជាបេតុងទាញកាបមានកំលាំងសង្កត់ នៅអាយុកាល 3ថ្ងៃ ស្នើរនឹង 280 Kgf/cm² និង សំរុត 10+/- 2.5 cm ។