ប្រព័ន្ធក្រាលក្រោម

Back
សន្លឹកស្មាតបត អេសស៊ីជី ស៊េរីគែមស្មើ ទំហំ 120x120x0.8cm

សន្លឹកស្មាតបត អេសស៊ីជី គឺជាជំរើសដ៏ស័ក្តិសមសំរាប់ក្រាលផ្ទៃបាតទាំងក្នុង និង ក្រៅអាគារ ។​ ការប្រើប្រាស់សន្លឹកស្មាតបតកំរាស់ 8, 10 និង 12mm ត្រូវបានក្រាលជាផ្ទៃទ្រនាប់បាតរង នៃ ឡាមីណេត ការ៉ូឈើ រឺ ការ៉ូជ័រ ។

ទិន្នន័យ

Barcode 8852404053463
Size 120.000 x 120.00 x 0.8 (cm)
Weight 17.000 kg
Width 120.000 cm
Length 120.00 cm
Height 0.8 cm
Use Per Unit 0.69 แผ่น/ตร.ม.