ស៊ីម៉ងត៍

Back
ស៊ីម៉ងត៍ ​ខេស៊ីមេន ប្រភេទ I (១បាវ ៥០គីឡូ)

ស៊ីម៉ងត៍ ខេស៊ីមេនសំរាប់បេតុង គុណភាពល្អបំផុត ស័ក្តិសមនឹងការងារបេតុង គ្រឹះ ដែលរឹងមាំ​ គង់វង្សយូរអង្វែង។​សាច់បេតុងប្លង់សេនិងសរសរគ្រឺះរលោងស្អាតពេលដោះពុម្ព។ ខេ ស៊ីមេន ត្រូវបានផលិតឡើងដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាន ASTM, TIS, EN ដែលបទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងជឿទុកចិត្តនៅគ្រប់ ទីកន្លែង។ សមត្ថភាពនៃការរងទម្ងន់បានខ្លាំងធ្វើឲ្យសំណង់អគាររបស់លោកអ្នកមានភាពរឹងមាំ គង់វង្ស យូរអង្វែង។

១. អត្រានៃការលាយបេតុង អាស្រ័យទៅលើការងារ និងការណែនាំពីវិស្វករសំណង់។
២. នៅពេលបេតុងចាប់ផ្ដើមរឹង ត្រូវថែទាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបេតុងទទួលបាននូវគុណភាពល្អដូចដែលបានកំណត់។
3. វិធីលាយអាចប្រែប្រួលទៅតាមការណែនាំរបស់វិស្វករសំណង់សម្រាប់កិច្ចការជាក់ ស្ដែង។

ទិន្នន័យ

Barcode KHMSCG1511610001
Size 41.000 x 66.00 x 12.00 (cm)
Weight 50.000 kg
Width 41.000 cm
Length 66.00 cm
Height 12.00 cm
Basic Data ស៊ីម៉ងត៍ ខេ ស៊ីមេន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាបាននូវទម្ងន់សង្កត់ជាអតិបរមាជាមួយគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំ ព្រោះ ខេ ស៊ីមេន មានរូបមន្តផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងពិសេសនឹងឆាប់រឹងមាំ។ នេះគឺជា ស៊ីម៉ងត៍ ជាប់រឹងមាំយូរអង្វែង ដែលបង្កើតឡើងដោយកម្ពុជាដើម្បីគេហដ្ឋានប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយស្ដង់ដារអន្ដរជាតិលំដាប់ខ្ពស់។
Product Tips ១. អត្រានៃការលាយបេតុង អាស្រ័យទៅលើការងារ និងការណែនាំពីវិស្វករសំណង់។
២. នៅពេលបេតុងចាប់ផ្ដើមរឹង ត្រូវថែទាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបេតុងទទួលបាននូវគុណភាពល្អដូចដែលបានកំណត់។
3. វិធីលាយអាចប្រែប្រួលទៅតាមការណែនាំរបស់វិស្វករសំណង់សម្រាប់កិច្ចការជាក់ ស្ដែង។