ការិយាល័យកណ្តាល

Head Office

Maybank Tower, No.43, Preah Norodom Boulevard,Sangkat Phsar Thmey III, Khan Daun Penh, Phnom Penh 12210, Cambodia

Tel. (855-23) 996 839 / hotline +855 95 999 500 Email. scgcambodia@scg.com